Regulamin

Regulamin Warsztatów Kulinarnych FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna ul. Solna 6/16    55-100 Trzebnica

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji Warsztatów Kulinarnych.
 3. Organizatorem warsztatów kulinarnych (zwanych dalej Warsztatami Kulinarnymi) jest Małgorzata Pałdyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fitszarlotka z siedzibą w Trzebnicy (55-100), ul. Solna 6/16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 913-151-39-63 i numerem REGON: 384385608 (zwana dalej Organizatorem). Dane kontaktowe: kontakt@fitszarlotka.pl, numer telefonu: 663886996.
 4. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Niezapoznanie się z rzeczonym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych.
 5. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych (zwane dalej Zgłoszeniem Uczestnictwa) i obowiązuje każdego Uczestnika.
 6. Uczestnik który zdecyduje się na skorzystanie i udział w warsztatach (zwany dalej „Uczestnikiem” ) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna ul. Solna 6 lok. 14, 55-100 Trzebnica w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę FitSzarlotka. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

II INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach Kulinarnych jest Zgłoszenie Uczestnictwa i uiszczenia opłaty w wysokości podanej przez Organizatora niezwłocznie jednak nie później niż do trzeciego dnia od momentu otrzymania wiadomości e-mail od organizatora gwarantującego rezerwacje terminu i miejsca.
 1. Organizator organizuje Warsztaty Kulinarne dla osób dorosłych, młodzieży i dla dzieci. Za dzieci i młodzież która nie ukończyła 18 lat biorące udział w Warsztatach Kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty Kulinarne organizowane są w siedzibie Organizatora, w studio kulinarnym Fitszarlotka ul. Solna 6/16 55-100 Trzebnica, albo w innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Warsztaty Kulinarne prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie wskazano inny język.
 4. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach Kulinarnych jest ograniczona i określona przez Organizatora.

6.Każdy temat Warsztatu Kulinarnego jest szczegółowo opisany. Opis zawiera: temat warsztatu, nazwy potraw, osobę prowadzącą, miejsce, termin, godzinę, czas trwania, cenę brutto.

 1. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie konkretnych warsztatów. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać wszystkie zaplanowane potrawy.
 2. Warsztaty Kulinarne mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania potraw, wskazanych w opisie Warsztatów Kulinarnych. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
 3. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są Warsztaty Kulinarne mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę.
 4. Uczestnik spóźniony na Warsztaty Kulinarne uczestniczy w nim od momentu przybycia na Warsztaty Kulinarne. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części zajęć.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a także wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych w szczególności w mediach społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.

III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji programu Warsztatów Kulinarnych.
 2. Organizator prowadzi nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są Warsztaty Kulinarne.
 3. Organizator wyznacza osobę/y do prowadzenia Warsztatów Kulinarnych. Osoba prowadząca Warsztaty Kulinarne jest przygotowana do ich prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu, którego prowadzi zajęcia.
 4. Osoba prowadząca posiada aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zaświadczenie to potwierdza, że jego posiadacz dostarczył badania lekarskie i stwierdzono, że nie cierpi na żadną chorobę zakaźną i nie wykryto przeciwwskazań do pracy z żywnością.
 5. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. migdały, orzechy, ryby, gluten, laktoza, jaja, soja itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zawartości przygotowanych potraw należy skonsultować się z osobą prowadzącą warsztaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów Kulinarnych,

- szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania Warsztatów Kulinarnych spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,

- szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,

- za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów Kulinarnych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny. Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty Kulinarne oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów Kulinarnych.
 2. Na warsztaty zabrania się wnoszenie własnych produktów spożywczych i napojów. Na każdym warsztacie zapewniany jest dostęp do napojów.
 3. Uczestnik pracujący w styczności z żywnością powinien utrzymać wysoki stopień czystości osobistej i założyć ochronne okrycie wierzchnie (fartuch). Ważne jest by zwrócił uwagę na upięcie długich włosów, tak aby nie miały kontaktu z żywnością.
 4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów Kulinarnych, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora Warsztatów nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z higieną i odżywianiem, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 5. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, których używa podczas Warsztatów Kulinarnych.
 6. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń AGD zgodnie z ich instrukcją obsługi.
 7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów Kulinarnych sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 8. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń, sprzętu oraz mienia wyrządzone podczas warsztatów.

V WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

 1. Warsztaty Kulinarne dla dzieci są organizowane bez obecności opiekunów dzieci i młodzieży.
 2. Dziecko jest doprowadzone do studia przez Dorosłego opiekuna i odebrane po zakończonych zajęciach. W przypadku, gdy dziecko może samo opuścić studio konieczne jest dostarczenie oświadczenia Dorosłego opiekuna dziecka.
 3. Przed rozpoczęciem Warsztatów Kulinarnych osoba prowadząca ten warsztat omawia zasady bezpieczeństwa BHP, bezpiecznego korzystania z narzędzi i sprzętów kuchennych. Ponadto informuje o zagrożeniach wynikających z korzystania z gorącego piekarnika, blach, płyty grzewczej a także garnków.
 4. Zabrania się dzieciom w szczególności: biegania po studiu kulinarnym, korzystania z noży szefa kuchni i ruszania sprzętów kuchennych bez zgody prowadzącej.
 5. Dorosły opiekun dziecka odpowiada za niewłaściwe zachowanie, nieprawidłowe korzystanie dziecka z sprzętów kuchennych i narzędzi, co może skutkować skaleczeniem, zranieniem, oparzeniem dziecka.
 6. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada Dorosły opiekun dziecka.

VI  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału na wybrany przez siebie Warsztat Kulinarny i termin Warsztatów Kulinarnych, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@fitszarlotka.pl
 2. Zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwę/temat warsztatu, termin. W przypadku chęci rezerwacji kilku miejsc na dane warsztaty Uczestnik zobowiązany jest do wskazania ilości miejsc.
 3. Następnie Organizator potwierdza rezerwację wysyłając maila do Uczestnika. W treści maila przekazuje szczegółowe informacje potrzebne do dokonania płatności.
 4. Rezerwacja następuje po wpłaceniu całości ceny za udział w warsztatach. Dla prawidłowej identyfikacji wpłaty w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko, termin oraz nazwę Warsztatów.
 5. Zakup usługi następuje po dokonaniu wpłaty przez Uczestnika na rachunek bankowy Organizatora. Ceny wszystkich Warsztatów Kulinarnych są cenami brutto za osobę.
 6. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach Kulinarnych akceptuje zasady ich organizacji opisane szczegółowo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.fitszarlotka.pl
 7. Numer rachunku bankowego Organizatora: ING : 43 1050 1575 1000 0092 7097 9223
 8. Brak wpłaty w wymaganym terminie 3 dni od otrzymania maila oznacza, że Uczestnik zrezygnował z udziału w Warsztatach Kulinarnych oraz traktuje wstępną rezerwację jako niebyłą. Tym samym upoważnia Organizatora do wykreślenia go z listy Uczestników Warsztatów.
 9. O uczestnictwie w Warsztatach Kulinarnych decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 10. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych Warsztatach Kulinarnych.
 11. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach Kulinarnych obejmuje w szczególności:

- zajęcia grupowe z prowadzącym,

- wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania potraw,

- korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych w studiu kulinarnym,

- przekazane przepisy potraw obejmujących dany Warsztat,

- wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów Kulinarnych (ew. inne napoje ujęte w opisie danych Warsztatów Kulinarnych).

VII REZYGNACJA , ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach Kulinarnych, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Organizator wskazuje, iż po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Nieobecność na warsztatach powoduje utratę uprzednio dokonanej wpłaty bez prawa ubiegania się o zwrot dokonanej opłaty.
 4.  Organizator ma prawo do odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin  w szczególności z powodu nie zabrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od siebie niezależnych.
 5.  W przypadku odwołania warsztatów Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowaną zmianę, Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Uczestnika opłaty w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na przedmiotową zmian.
 6.  W przypadku odwołania warsztatów Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu Warsztatów i ma prawo do odstąpienia od umowy oraz uzyskania zwrotu poniesionych kosztów bądź zarezerwowania innego terminu Warsztatu.

VIII DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Warsztatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Warsztatów oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji Warsztatów Kulinarnych i świadczonych usług.
 3. FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
     a) imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów,
       b) adres poczty elektronicznej,
       c) numer telefonu,
       d) adres do doręczeń.
 4. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby świadczonych usług przez FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna.
 6. FitSzarlotka Małgorzata Pałdyna jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 10. Żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 12. Wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili Warsztaty Kulinarne i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: kontakt@fitszarlotka.pl

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]